Podmínky soutěže

Smyslem tohoto dokumentu je úprava a ustanovení všeobecných pravidel soutěží organizovaných http://www.parfemy-elnino.cz na sociální síti www.facebook.com (dále jen “soutěž”). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně ustanovuje pravidla uveřejněné soutěže ve vztahu ke spotřebiteli na území České republiky. Soutěž bude probíhat na www.facebook.com.

Všeobecná pravidla soutěží Elnino.cz pořádaných na sociálních sítích Facebook, Instagram,YouTube a/nebo na blogu Selfino.cz

Smyslem těchto pravidel je úprava pravidel soutěží organizujících http://www.parfemy-elnino.cz na sociální síti www.facebook.com (dále jen “soutěž”). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Soutěž bude probíhat na www.facebook.com.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost el nino parfum, s.r.o. se sídlem: Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, IČ: 25292285, DIČ: CZ25292285, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (ČR) oddíl C, vložka 13548 (dále jen “Elnino.cz”).

2. Termín a místo konání soutěže

Termín řízení soutěže je od 1.1.2014. Každá nově uveřejněná soutěž na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube nebo na blogu Selfino.cz má pořadatelem soutěže stanovený termín konání soutěže. Soutěž bude probíhat na sociální síti https://www.facebook.com/elnino.cz , https://www.instagram.com/elnino.cz/ , https://www.youtube.com/channel/UC_yXN6LedDF4coWS4uoyjlQ , http://www.selfino.cz/ (dále jen “doba konání soutěže” a “místo konání soutěže”).

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci stránky https://www.facebook.com/elnino.cz na sociální síti Facebook, kteří se zapojí do soutěže podle pokynů uvedených v jednotlivých příspěvcích. V případě soutěže na blogu http://www.selfino.cz/ či jiné sociální síti pořadatele soutěže se mohou soutěže zúčastnit čtenáři blogu. Průběh soutěží se může měnit a vždy bude objasněn v doprovodném textu příspěvku. Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat v plném rozsahu bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.

4. Princip a podmínky soutěže

Průběh a podmínky soutěží se mohou měnit a vždy budou objasněny v průvodním textu příspěvku na fan stránce na Facebooku / Instagramu / YouTube / v článku na blogu.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěžích se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce společnosti el nino parfum, s.r.o. a podmínek soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení vítězů soutěží se bude konat v sídle společnosti Elnino.cz na základě podmínek dané soutěže.

7. Prohlášení vítěze

Vítězové budou vyhlášeni na základě informací obsažených v soutěžním příspěvku.

Po ukončení soutěže budou vítězové vyhlášeni na: https://www.facebook.com/elnino.cz či další výše uvedené sociální síti, ne které byla soutěž pořadatelem pořádána a/nebo na blogu http://www.selfino.cz/.

8. Předání výher

Výherci budou kontaktováni a informováni prostřednictvím příspěvku na fan stránce nebo e-mailu, případně telefonicky.

Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

9. Informace o daních

Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a výherci jsou povinni při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona dle jeho aktuálního znění. Výhry z reklamní soutěže nebo losování nepřevyšující částku 10 000 Kč včetně DPH jsou od daně osvobozeny.

10. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na používání “likebota” nebo jiného způsobu porušování pravidel soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce: http://www.parfemy-elnino.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které představují odpovídající náhradu.

Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatelé tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Tato pravidla soutěže jsou dostupná na http://www.selfino.cz/podminky-souteze/.

11.Souhlas se zveřejněním osobních údajů

Účastník soutěže se zapojením do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas podle § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, aby pořadatelé soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného médium zveřejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizny výherce soutěže. Výherce soutěže zároveň podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosován výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.


Všeobecná pravidla letní soutěže „Selfino“

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost el nino parfum, s.r.o. se sídlem: Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, IČO: 25292285, DIČ: CZ25292285, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 13548 (dále jen „Elnino.cz“).

2. Termín a místo konání soutěže

Termín konání soutěže je od 7.8.2014 – 7.9.2014. Soutěž bude probíhat na sociální síti https://www.facebook.com/elnino.cz (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci stránky https://www.facebook.com/elnino.cz na sociální síti Facebook, kteří se přihlásili do soutěže se svojí fotografií a to tak, že svou fotografii i se svými kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa) zašlou e-mailem na adresu organizátora soutěže facebook@elnino.cz, který tuto fotografii poté zveřejní nejdéle do 48 hodin na sociální síti. Každý účastník se může dané soutěže účastnit pouze jednou.

Svou účastí vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedených v tomto dokumentu a zavazuje se k jejich dodržování v plném rozsahu bez jakýkoliv podmínek a výhrad. Zároveň tímto dává účastník souhlas s uveřejněním své fotografie na sociální síti.

4. Princip a podmínky soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání své fotografie na e-mailovou adresu pořadatele a to v termínu od 7.8.2014 do 7.9.2014. Každý soutěžící musí být fanoušek stránkyhttps://www.facebook.com/elnino.cz.

Elnino.cz si vyhrazuje právo posoudit zveřejněné soutěžní fotografie, aby nedošlo k úmyslnému poškození jména značky.

Soutěžící zodpovídá za kvalitu zaslané fotografie. V případě nedostatečné kvality vítězné fotografie, bude výherce kontaktován ze strany Elnino.cz na uvedený kontaktní údaj. Pro kvalitní převedení soutěžní fotografie do formy obrazu, musí být zaslaná fotografie ve velikosti min. 2000x1500px (focené alespoň 3Mpx fotoaparátem).

Jak vyhrát?
Vyhrají 3 soutěžící, kteří získají ze všech soutěžních fotografií pro svou fotografii nejvíce označení “To se mi líbí”. Hlasovat je možné do 7.9.2014 23:59 hodin. Veškeré hlasy přijaté po tomto datu a čase nebudou v rámci soutěže započítané. Dále bude udělena speciální Cena poroty autorovi nejlepší soutěžní fotografie. Porota určí jednoho výherce Ceny poroty po ukončení soutěže, tedy 8.9.2014.

5. Výhry v soutěži

Ceny pro fotografie s nejvyšším počtem označení “To se mi líbí” (hlasů):

1. cena – Dárkový poukaz na výběr libovolného sortimentu z nabídky Elnino.cz v celkové hodnotě 5 000 Kč
2. cena – Dárkový poukaz na výběr libovolného sortimentu z nabídky Elnino.cz v celkové hodnotě 3 000 Kč
3. cena – Dárkový poukaz na výběr libovolného sortimentu z nabídky Elnino.cz v celkové hodnotě 2 000 Kč

Cena poroty – Dárkový poukaz na výběr libovolného sortimentu z nabídky Elnino.cz v celkové hodnotě 3 000 Kč

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení vítězů soutěže se bude konat v sídle společnosti el nino parfum, s.r.o. na základě podmínek dané soutěže.

7. Vyhlášení výsledků soutěže

Vítězové budou vyhlášení 8.9.2014 po 13:00 hodině na základě počtu označení “To se mi líbí” u své soutěžní fotografie a na základě zasedání odborné poroty Elnino.cz.
Po ukončení soutěže budou jména všech čtyř výherců vyhlášena na https://www.facebook.com/elnino.cz.

8. Předání výher

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-malové adresy nebo telefonicky.

Pořadatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky spojené s užíváním výhry.

9. Informace o daních

Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z přijmu ve smyslu zákona č.586/1992 Sb., o daních z přijmů. Výherce je povinnen při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona. Výhry z reklamní soutěže nebo slosování nepřevyšující částku 10 000 Kč, jsou od daně osvobozeny.

10. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na používání ,,Likebota“ nebo jiného způsobu porušování pravidel soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce http://www.parfemy-elnino.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodu za výhry, které představují jejich rovnocennou náhradu.

Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučené. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakékoli jiné plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněné.

11.Souhlas se zveřejněním osobních údajů

Účastník soutěže svým zapojením do soutěže uděluje pořadateli souhlas podle § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, aby pořadatel soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného masově komunikačního prostředku zveřejnil obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky nebo podobiznu výherců soutěže. Výherce soutěže zárověň podle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas se zpracováním svým osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, přijmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se tímto zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v planém znění.

V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosovaný výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.